Algemene verkoopvoorwaarden

"HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Kinderspelen: Er is speelgoed voor binnen (autootjes, huisje enz.) en buiten (tafeltennis, trampoline, hutje, schommel enz.) ter beschikking. Gelieve er zorg voor te dragen, het op te bergen en defecten te melden. Het gebruik van dit speelgoed gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouders.

Schoonmaak en inventaris: We hechten veel belang aan een goed onthaal, met name voor wat betreft de netheid van het goed dat we ter beschikking stellen. Aarzel niet om ons eventuele tekortkomingen te melden zodat we dit kunnen meedelen aan de persoon die instaat voor het onderhoud. Uit respect voor deze persoon verzoek ik u alle vuilnisbakken leeg te maken en de toiletten schoon te houden.

Beddengoed: de matrassen worden beschermd met een moltonhoes en een laken die niet na elk verblijf gewassen worden. U dient dus lakens te voorzien (indien u deze vergeet, zijn er ter beschikking in de kast tegen € 7,5).

Verwarming, water en elektriciteit: Deze kosten zijn inbegrepen in de huurprijs. We stellen echter soms buitensporig verbruik vast. Om dit principe te kunnen handhaven verzoeken we u om uw verbruik goed te beheren. Gelieve verlichting die u niet gebruikt, uit te schakelen en de radiatoren dicht te draaien voor het slapengaan.

Milieubehoud: het kader van vakantiehuis Chaumont is uitzonderlijk, we werken continu aan het onderhoud en de verbetering ervan. Draag zorg voor het milieu, laat geen vuil achter (ook geen peuken, zakdoeken of papier) en respecteer de rust van de omgeving.

Alvast bedankt voor uw goede zorgen, wij blijven ter beschikking als u informatie wenst.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Erkenning van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme
De eigenaar verklaart dat het verhuurde goed voldoet aan de bepalingen van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 12/07/82 dat ten uitvoer gebracht werd middels het decreet 16/06/81 inzake landelijke vakantiehuizen, vakantiehuizen op boerderijen, gemeubelde verhuur voor toeristen en gastenkamers.

2. Gebruik van het gehuurde goed
De huurder gebruikt het gehuurde goed overeenkomstig de bestemming ervan als goede huisvader. Als het aantal gasten per verhuring hoger is dan de maximale bezetting die vermeld staat in de huidige overeenkomst, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de extra personen te weigeren (indien er geen voorafgaand akkoord was) of om een toeslag aan te rekenen. Elke inbreuk op deze bepaling kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de huidige overeenkomst ten nadele van de huurder, waarbij het huurgeld definitief in het bezit blijft van de eigenaar.

3. Modaliteiten voor het afsluiten van de huidige overeenkomst
De eigenaar bezorgt de huurder een kopie van het lopende contract.
Maximaal 10 dagen na ontvangst van de overeenkomst betaalt de huurder het voorschot op bankrekening BE05732037337775 (CBC - BIC CREGBEBB).
Het saldo dient betaald te worden 30 dagen vóór betrekking van het verblijf. Bij late reservering dient het volledige huurbedrag betaald te worden bij aankomst. De betaling van de waarborg dient te gebeuren volgens de bepaling van paragraaf 5 van de huidige huurovereenkomst.
Als de eigenaar zijn exemplaar van de overeenkomst of het voorschot niet ontvangt binnen de vooropgestelde termijn, kan hij aannemen dat de reservering geannuleerd werd.
Als de overeenkomst niet naar behoren ingevuld werd door de eigenaar, kan de huurder de overeenkomst zonder schadevergoeding opzeggen tot hij het gehuurde goed betrekt.

4. Annulering – vroegtijdig vertrek
Elke annulering moet gemeld worden per aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging. De huurder kan - met goedkeuring van de eigenaar - de huur overdragen aan andere personen tegen dezelfde voorwaarden. In dat geval wordt verondersteld dat het voorschot betaald werd door de vervangende huurder. De huurder kan zijn verblijf overdragen aan personen die goedgekeurd werden door de eigenaar, ook tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst. Hij blijft daarbij persoonlijk verantwoordelijk voor zijn verplichtingen tegenover de eigenaar. In alle andere gevallen mag de eigenaar het voorschot van 25% houden als schadevergoeding. De schadevergoeding bedraagt:
• 25% van de prijs van het verblijf bij annulering 20 tot 8 dagen voor aanvang van het verblijf.
• 100% van de prijs van het verblijf als de annulering tussen 8 dagen vóór aanvang tot de aanvang van het verblijf gebeurt, of bij no-show.
Als de verhuurder de boeking annuleert, kan deze de huurder een logies van dezelfde of zelfs van een hogere kwaliteit voorstellen voor de oorspronkelijke reservatieprijs.
Doet hij geen dergelijk voorstel of wijst de huurder het af, dan moet de verhuurder het betaalde voorschot terugstorten aan de huurder, evenals het saldo van de prijs voor het verblijf, als dit al betaald werd, en hem een vergoeding van 25% van de prijs van het verblijf betalen.
- 50% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 29 en 15 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 75% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 14 en 8 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 90% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering minder dan 8 dagen voor de aanvang van het verblijf gebeurt.
De schadeloosstelling is echter niet verschuldigd in geval van overmacht.

Als de huurder niet opdaagt binnen 24 na de aankomsttijd die vermeld staat op de overeenkomst:
• is de overeenkomst nietig,
• mag de eigenaar het voorschot houden en kan hij tevens het saldo eisen van de huurder,
• kan de eigenaar vrij beschikken over zijn goed.
Als de huurder vroegtijdig vertrekt - om welke reden dan ook - geeft dit geen recht op terugbetaling van het verblijf, ook niet gedeeltelijk.

5. Boedelbeschrijving
Bij aanvang en aan het einde van het verblijf wordt een boedelbeschrijving opgemaakt van de uitrusting van het gehuurde goed. Deze boedelbeschrijving moet door beide partijen ondertekend worden als bewijs van de staat van het gehuurde goed en de uitrusting ervan. Het gehuurde goed moet voldoen aan de beschrijving die gepubliceerd werd in de jaarlijkse gids voor Gîtes de Wallonie en/of de boedelbeschrijving.
De huurder dient het goed achter te laten in de staat waarin hij het aangetroffen heeft bij aankomst. Hij is verantwoordelijk voor verlies en schade. Elk verschil of elke anomalie moet gemeld worden aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger vóór 10u00 de dag na aankomst.

6. Verantwoordelijkheid - verzekering
De huurder zal het goed bewonen als goede huisvader. Hij stelt zich verantwoordelijk voor het gehuurde goed, de uitrusting en het terrein dat ter beschikking gesteld wordt. Hij vergoedt alle door zijn nalatigheid veroorzaakte kosten aan de eigenaar en verbindt zich ertoe om eventuele schade te melden. Door het goed te huren is de huurder wettelijk verplicht om het terug te geven in de staat waarin hij het ontvangen heeft.
De eigenaar heeft een clausule voor afstand van verhaal vanwege zijn maatschappij tegen de huurder laten opnemen in zijn polis.

7. Waarborg
Voor of bij aankomst moet naast de huurprijs ook een waarborg betaald worden aan de eigenaar. Het bedrag wordt vrij bepaald door de eigenaar en moet vermeld worden in de huidige overeenkomst. De waarborg wordt cash betaald bij aankomst of per overschrijving samen met de huur.
De waarborg dient niet om de kosten te betalen. Hij dient binnen 10 werkdagen na afloop van het verblijf overgemaakt te worden op de rekening van de huurder die op de achterzijde van de overeenkomst vermeld staat. Van de terugbetaling worden eventuele kosten afgehouden voor het herstel in de oorspronkelijke staat en vergoeding voor eventuele schade die vastgesteld werd aan de hand van een boedelbeschrijving die door beide partijen ondertekend werd. Als de huurder zijn verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid of ""familiale"" inschakelt, zal de eigenaar de waarborg inhouden tot de verzekering de schade vergoedt. Hij zal in dat geval een eindafrekening maken en het teveel terugbetalen.

8. Kosten
De kosten worden betaald op het einde van het verblijf.

9. Respect voor de omgeving en het milieu
De huurder verbindt zich ertoe om respectvol te handelen ten opzichte van de bewoners en de omgeving in het algemeen: fauna, flora, diverse voorzieningen enz.

10. Geschillen
Als er geen akkoord bereikt wordt tussen de partijen, zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijke arrondissement van de plaats waar het goed gelegen is.oorspronkelijke staat en vergoeding voor eventuele schade die vastgesteld werd aan de hand van een boedelbeschrijving die door beide partijen ondertekend werd. Als de huurder zijn verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid of ""familiale"" inschakelt, zal de eigenaar de waarborg houden tot de verzekering de schade vergoedt. Hij zal in dat geval een eindafrekening maken en het teveel terugbetalen.

11. Kosten
De kosten worden betaald op het einde van het verblijf.

12. Respect voor de omgeving en het milieu
De huurder verbindt zich ertoe om respectvol te handelen ten opzichte van de bewoners en de omgeving in het algemeen: fauna, flora, diverse voorzieningen, enz.

13. Geschillen
Als er geen akkoord bereikt wordt tussen de partijen, zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijke arrondissement van de plaats waar het goed gelegen is."